Concentratieproblemen en Overactiviteit

Kinderen met concentratieproblemen hebben vaak een wisselende luisterhouding. De leerkracht op school moet hen regelmatig waarschuwen om meer op te letten. Voor sommige kinderen blijkt het heel moeilijk te zijn om hun aandacht te richten en bij de taak te houden. Ze zijn steeds bezig met andere dingen, kijken om zich heen, proberen andere kinderen af te leiden of roepen telkens weer de hulp in van de meester of juf. Bij concentratieproblemen kunnen velerlei factoren een rol spelen: het kan zijn dat de taak te moeilijk is, of dat het kind er het nut niet van inziet. Maar het is ook mogelijk dat omgevingsfactoren een rol spelen of dat er sprake is van lichamelijke klachten.
Het kan ook zijn dat de problemen zijn ontstaan tijdens de zwangerschap en er sprake is van ADHD. Bij ADHD is er een combinatie van aandachtsproblemen, impulsiviteit en hyperactiviteit. Kinderen met ADHD vinden het moeilijk om uit alles wat op hen afkomt de belangrijkste prikkels te filteren. Zij kunnen daardoor hun aandacht niet goed richten en vasthouden. Het is voor hen moeilijk om taken en activiteiten goed te organiseren. Hun hyperactiviteit roept nogal eens reacties op. Vooral in de klassensituatie, waar juist wordt verwacht dat kinderen rustig en geconcentreerd voor langere tijd aan een taak kunnen werken. Kinderen met ADHD zijn vaak ook erg impulsief en hebben al gehandeld voordat ze zich beseffen wat de consequenties zijn. Doordat kinderen met ADHD regelmatig worden geconfronteerd met negatieve reacties op hun gedrag kan dit een grote impact hebben op hun persoonlijke ontwikkeling.


Onderzoek

Samen met school en ouders kan worden gekeken in welke mate en wanneer de problemen zich voordoen. Als er vermoedens zijn van ADHD kan Bureau Didact een rol spelen bij de verwijzing naar een kinderarts/ kinderpsychiater of neuroloog. Deze moet uiteindelijk vaststellen of er sprake is van ADHD en kan eventuele medicatie voorschrijven. Daarnaast kan Didact u ondersteuning bieden in de thuissituatie, zodat we samen planmatig kunnen werken aan een goede begeleiding van uw kind.


Behandeling/ begeleiding

De begeleiding van kinderen met concentratieproblemen en/ of overactief gedrag zal vooral gericht zijn op een structuurverlenende aanpak, zowel op school als thuis. Dit betekent dat er duidelijke regels en afspraken gemaakt worden. Het gaat erom dat de wereld van het kind verhelderd wordt en voorspelbaar is. Daarbij zal dan vooral aandacht besteed moeten worden aan de inrichting van de klas, voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag en een duidelijk dagritme. In de schoolsituatie kan worden toegewerkt naar een optimale afstemming tussen leerkracht, kind en taak. De leerkracht moet regelmatig feed-back kunnen geven op het werk. Op die manier wordt voorkomen dat uw kind in een negatieve spiraal terecht komt en blijven er momenten waarop het geven van een complimentje mogelijk is.
Als de diagnose ADHD is gesteld op basis van gespecialiseerd onderzoek kan er een handelingsplan worden opgesteld. Voor een zo groot mogelijke kans van slagen is daarbij een brede aanpak noodzakelijk.


Lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO).
www.nvo.nl

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).
www.lbrt.nl

Lid van Balans, vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen.
www.balansdigitaal.nl