Dyslexie, lees- en spellingproblemen

Kinderen met dyslexie hebben opvallend veel problemen met lezen en/ of spellen. Ze komen maar moeizaam tot vloeiend lezen, blijven moeite houden met het leestempo en bij spelling duiken steeds weer fouten op die ze eigenlijk allang hadden moeten weten. Omdat dyslexie wordt gezien als een automatiseringsprobleem doen zich vaak ook problemen voor op het gebied van rekenen. Het kost dyslectische kinderen extra veel moeite om letters en klanken te verwerken. Daardoor ontstaat vaak in de loop van de basisschoolperiode een grote leerachterstand op het gebied van lezen of spelling. Soms kan de diagnose pas worden gesteld na de basisschoolperiode. De hoeveelheid leerstof neemt dan toe, ook vanwege de vreemde talen, en het lukt de leerling dan niet meer op een redelijke manier alles te verwerken. Het compenseren door zich bijv. goed in te zetten of veel te lezen is dan onvoldoende.
Wanneer er sprake is van een opvallende leerachterstand, die niet is toe te schrijven aan andere factoren (zoals veel wisseling van leerkrachten, motivatieproblemen, intelligentie, enz) kan door middel van een dyslexieonderzoek worden vastgesteld of uw kind wel of niet dyslectisch is. Kinderen met een dyslexieverklaring hebben recht op aanpassingen binnen het onderwijs. Zo kan bij toetsen meer tijd worden gegeven voor het maken van de opgaven, of kinderen kunnen gebruik maken van grote letteruitgaven. Ook kunnen bepaalde resultaten, die betrekking hebben op spelling, minder zwaar meegerekend worden (dispensatie). Hierdoor worden kinderen met dyslexie niet onnodig gefrustreerd en kunnen zij er toch in slagen om met goed gevolg hun schoolloopbaan af te ronden.

Onderzoek

Het onderzoek naar dyslexie gebeurt bij Bureau Didact volgens de normen van de Stichting Dyslexie Nederland en is gebaseerd op de adviezen van de Gezondheidsraad. Eerst wordt er aan de hand van objectief waarneembare kenmerken vastgesteld of er sprake kan zijn van dyslexie (onderkennende diagnose). Vervolgens worden onderliggende processen in kaart gebracht, zoals informatieverwerking en automatisering. Hierin worden verklaringen gezocht die het vermoeden van dyslexie kunnen bevestigen (verklarende diagnose). In de handelingsgerichte diagnose wordt aangegeven hoe het onderwijs het beste kan worden aangepast aan de specifieke problemen van uw kind.
Middels vragenlijsten en een persoonlijk gesprek wordt er zicht gekregen op de ontwikkeling van uw kind. Met de school is overleg over de leerontwikkeling en de specifieke hulp, die er door de school is geboden.

Behandeling/ begeleiding

Bureau Didact heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen met dyslexie. De begeleiding van uw kind richt zich vooral op het verder intrainen van regels en afspraken, het verbeteren van het probleembewustzijn op het gebied van spelling en het bieden van specifieke leesondersteuning. Naast deze technische ondersteuning ligt er in de begeleiding ook een belangrijk accent op het versterken van het gevoel van eigenwaarde, het leren omgaan met de beperkingen van dyslexie en het leren opkomen voor jezelf. Door aanpassingen binnen het onderwijs, een positieve ondersteuning thuis en een goede didactische ondersteuning kunnen we samen werken aan een goede toekomst voor uw kind!

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO).
www.nvo.nl

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).
www.lbrt.nl

Lid van Balans, vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen.
www.balansdigitaal.nl