Faalangst

Faalangstige kinderen vragen vaak onnodig om extra uitleg tijdens het werken. De leerkracht heeft de indruk dat een leerling het wel weet of kan, maar dat de leerling blokkeert. Bij een beurt kan de leerling in paniek raken of dichtklappen. Aansporingen worden al snel als extra druk ervaren en leiden niet tot het verwachte resultaat. Het moeten maken van een toets roept bij een faalangstige leerling vaak extreem veel spanning op.
De angst om te falen in situaties waarin gepresteerd moet worden kan zich uiten op cognitief gebied, op sociaal gebied of op motorisch gebied. Vaak komen deze drie vormen in combinatie met elkaar voor. Cognitieve faalangst heeft te maken met het leren en kan al optreden bij de aankondiging van nieuwe leerstof. Sociale faalangst kan zich voordoen in de sociale omgang met leerkrachten en medeleerlingen. De meeste kinderen vinden het heerlijk om met elkaar in groepsverband op te trekken, voor sommige kinderen is het echter een ramp. Door het vermijden van sociale contacten kan uw kind in een isolement terecht komen. Sommige kinderen verkrampen bij het binnenkomen in de gymzaal. Zij hebben geen lichamelijk gebrek, maar de angst om te mislukken zorgt voor een verkrampte houding. Doordat alle energie gericht wordt op de angst om te falen zal dit ook van invloed zijn op de schoolprestaties.

Onderzoek

Het ontstaan van faalangst is vaak het gevolg van een complex samenspel van verschillende factoren. Bureau Didact kan door onderzoek in kaart brengen welke risicofactoren bij het kind een rol spelen, in de thuissituatie en in de school- en klassensituatie. Door het invullen van vragenlijsten en door gesprekken met ouders, kind en leerkracht kan een inschatting gemaakt worden van de ernst van het probleem.

Behandeling/ begeleiding

De begeleiding van kinderen met faalangst is er op gericht om grip te leren krijgen op hun manier van denken, zichzelf realistische en haalbare doelen te stellen en zich te leren ontspannen. Als uw kind faalangstig is zal het vaak op spannende momenten last hebben van niet helpende gedachten. Niet helpende gedachten roepen juist faalangst op. Een onderdeel van de begeleiding kan zijn dat uw kind wordt geleerd om niet-helpende gedachten om te zetten in "helpende" gedachten. In nauwe samenwerking met de school zal Bureau Didact zoeken naar het creëren van situaties, waarin succeservaring kan worden opgedaan. Vaak kan ook door het bieden van didactische ondersteuning het gevoel van eigenwaarde worden versterkt. Met hulp van school en thuis kan uw kind leren de faalangst te overwinnen.

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO).
www.nvo.nl

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).
www.lbrt.nl

Lid van Balans, vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen.
www.balansdigitaal.nl