Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen hebben niet alleen een goede intelligentie, zij hebben ook een speciale manier van denken en handelen. Zij maken vaak grotere denkstappen dan andere kinderen en zijn vindingrijk in de manier waarop ze problemen aanpakken. Hun leertempo ligt aanmerkelijk hoger en zij kunnen zich goed op verschillende dingen tegelijkertijd concentreren. Hoogbegaafde kinderen hebben weinig behoefte aan instructie, omdat ze snel begrijpen hoe iets in elkaar zit. Daarom hebben ze weinig herhaling nodig. Zij werken graag zelfstandig. Ze maken al vroeg gebruik van symbolen bij lezen, schrijven en rekenen en hebben een goed georganiseerd geheugen. Ze hebben steeds behoefte aan nieuwe indrukken en informatie en hebben een voorkeur voor complexiteit.
Een hoogintelligent kind kan echter geen hoogbegaafdheid ontwikkelen als het niet door zichzelf en door zijn omgeving wordt uitgedaagd. Om van hoogbegaafdheid te kunnen spreken moet een kind dus niet alleen voldoen aan persoonskenmerken als hoge intelligentie, doorzettingsvermogen en creativiteit. Er moet ook een goede interactie zijn tussen het kind, de school en het gezin. Kinderen die in hun omgeving niet optimaal worden gestimuleerd lopen risico's. Zij kunnen een negatief zelfbeeld ontwikkelen en zich buitengesloten voelen. Daardoor kan het zijn dat zij gaan onderpresteren, onaangepast gedrag gaan vertonen en/ of dagdromen. Zij kunnen een laag werktempo ontwikkelen of afhaken door motivatieverlies. In een positief stimulerende sociale omgeving kan een hoogbegaafd kind zich optimaal ontwikkelen en tot hoge prestaties komen.


Onderzoek

Nadat de ontwikkeling van het kind in kaart is gebracht wordt er door Didact een intelligentieonderzoek afgenomen. Daarnaast wordt het leergedrag van het kind in beeld gebracht om een indruk te krijgen van de manier waarop het zich nieuwe informatie eigen maakt. Door de school wordt een vragenformulier ingevuld. Bij ernstige sociaal- emotionele problematiek wordt door middel van vragenlijsten in kaart gebracht waar het kind extra ondersteuning nodig heeft.

Behandeling/ begeleiding

Als de diagnose hoogbegaafdheid is gesteld zal er voor uw kind een handelingsplan worden opgesteld. Dit handelingsplan zal gericht zijn op de situatie thuis en op school. In overleg met de school zullen de mogelijkheden worden bekeken om de leerstof voor diverse vakken aan te passen. Als er geen sprake is van ernstige sociaal-emotionele problemen kan worden besloten om de leerstof versneld aan te bieden. Daarnaast is het mogelijk om uit te gaan van de gebruikte methodes in de klas en die compact aan te bieden door al het overbodige weg te laten. Ook kan er gezocht worden naar zinvol verrijkingsmateriaal. Uitgaand van de behoeftes en interesses van uw kind kan Bureau Didact samen met de school zoeken naar een optimale leeromgeving, waarin hoogbegaafdheid volledig tot uiting kan komen.

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO).
www.nvo.nl

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).
www.lbrt.nl

Lid van Balans, vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen.
www.balansdigitaal.nl