Dyscalculie en Rekenproblemen

Kinderen met rekenproblemen hebben meestal moeite met het ontdekken van de logica. Zij begrijpen sommen vaak niet, missen een stuk inzicht en hebben extra uitleg en ondersteuning nodig. Vaak heeft dit ook te maken met hun intelligentie: hoe lager de intelligentie, des te beperkter is het inzicht in allerlei logische verbanden en redeneringen.
Bij kinderen met dyscalculie gaat het echter meestal niet om intelligentie of begrip. Zij hebben moeite met het automatiseren van hun kennis en vaardigheden. Vaak hebben zij voldoende inzicht in ingewikkelde reken- en wiskundeproblemen, maar als ze snel iets uit moeten rekenen lukt hen dat niet. Zij hebben bijv. moeite met het lezen van grote getallen en symbolen en kunnen bepaalde rekenkundige feiten niet snel uit hun geheugen oproepen. Het probleem bij kinderen met dyscalculie zit hem dus niet in het logisch denken en redeneren, maar veeleer in het automatiseren van de basisvaardigheden. Zij blijven moeite houden met optel- en aftreksommen onder de 20 en de tafels tot 10. Ook hebben zij moeite met begrippen als: procenten, breuken, teller, noemer enz.

Onderzoek

We spreken van dyscalculie wanneer de technische vaardigheden van het rekenen niet automatisch verlopen en wanneer het gaat om een hardnekkig probleem. Het onderzoek richt zich dan ook in eerste instantie op de manier waarop een kind de rekentaak aanpakt. Daarnaast is het van belang om zicht te krijgen op de mate van automatisering van basisfeiten. We kijken ook naar het rekenonderwijs van de afgelopen jaren: hoe is dat verlopen? Welke rekenmethode wordt er gebruikt op school? Om een beeld te krijgen van de capaciteiten van uw kind wordt er door Didact een algemeen intelligentieonderzoek afgenomen.

Behandeling/ begeleiding

Als er sprake is van dyscalculie is uw kind gebaat bij goed gestructureerd onderwijs met een duidelijke opbouw in de leerstof. Kinderen met dyscalculie kunnen in de war raken van rekenmethodes die zijn verfraaid met allerlei frutsels en fratsels. Zij hebben eigenlijk meer behoefte aan het gestructureerd aanbieden van de basisstof met veel herhaling. Daarnaast kunnen zij baat hebben bij visuele ondersteuning en bij steeds terugkerende vaste begrippen. De behandeling van Didact richt zich dan ook vooral op het stapsgewijs inoefenen van de basisvaardigheden. Daarbij worden de mogelijkheden in de schoolsituatie in kaart gebracht, zodat de school kan aansluiten op de lessen remedial teaching.
Problemen met rekenen geven vaak stress. Centraal in de begeleiding van kinderen met dyscalculie staat dan ook het leren omgaan met hun problemen. Dat betekent o.a. een optimale inzet van beschikbare hulpmiddelen als tafelkaart of calculator. Het gaat er immers om dat kinderen zich later, ondanks hun rekenproblemen, staande weten te houden in de maatschappij.

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen (NVO).
www.nvo.nl

Lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT).
www.lbrt.nl

Lid van Balans, vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen.
www.balansdigitaal.nl